วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

artdsr

                                                    ศิลปะสากล


     ศิลปะสากลหรือศิลปะตะวันตก  หมาย ถึง ศิลปะที่สร้างขึ้นในอารยธรรมยุโรป อียิปต์ กรีก โรมัน ซึ่งมีการพัฒนามาเป็นเวลากว่าสามพันปี จนมีรูปแบบแนวคิด ความเชื่อตามยุคสมัยต่าง ๆ และมีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยจนอิทธิพลขยายไปยังชาติต่างๆในโลกกว้าง ขวาง คำว่า “ สากล ” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั่วไประหว่างประเทศ ศิลปะสากลจึงเป็นศิลปะที่มีการผสมผสานแนวความคิด ตลอดจนรูปแบบต่างๆ ไว้อย่างกว้างขวาง มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และมีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานได้โดยอิสระ ศิลปะสากลจึงจำแนกได้ตามช่วงเวลาและยุคสมัยได้อย่างกว้างๆ ดังนี้


1. ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

 2. ยุคสมัยประวัติศาสตร์

 3. ยุคสมัยกลาง

 4. ยุคสมัยใหม่